TÝNEC NAD SÁZAVOU
Naposledy aktualizováno: 31.12.2020

   Zřizovatelem Městské knihovny Týnec nad Sázavou je město Týnec nad Sázavou, které vydalo zřizovací listinu, vymezující hlavní účel - poskytování veřejných knihovnických služeb občanům všech věkových kategorií a sociálních skupin.

V souladu se zákonem je knihovna zaevidována MK České republiky pod evidenčním číslem 2718/2002

Poskytování služeb uživatelům vymezuje Knihovní řád.  

Knihovní řád (výtah):

Čtenářem se stává ten, kdo  po předložení průkazu totožnosti vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Na základě vyplněné přihlášky obdrží čenářský průkaz.

Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjžování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.

Jeho ztrátu a poškození je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ( na ně půjčené dokumenty) ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.

Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čenáře je rgistrován po přdložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.

Knihovna je dostupná čtenáům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy a vyložené časopisy , noviny a brožury.

Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve stanovené výpůjční lhůtě.

Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu může být dvakrát prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.

Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.

Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovují pracovníci knihovny.

Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

Služby knihovny

 • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
 • elektronický on-line katalog pro děti i dospělé podává informace o aktuálním knižním fondu
 • přístup k síti Internet
 • elektronická pošta
 • tisk z internetu kdykoliv k dispozici
 • rezervace požadované literatury
 • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
 • exkurze
 • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže
 • společenské akce pro veřejnost
 • služby v základních knihovnách v rámci regionu
 • další činnost spojená s komplexním zajištěním knihovnicko-informačních služeb

Ceník služeb

Výše čtenářského poplatku/průběžný rok/:

Pro dospělé čtenáře                        90,- Kč

Pro děti,studenty a důchodce         50,- Kč  

senioři nad 70 let                        zdarma

jednorázová výpůjčka/ 1 měsíc/     10,- Kč 

sezónní čtenáři/6 měsíců/               50,-/30,- Kč   

Poplatky za opoždné vrácení

poplatek z prodlení za 31 dní                                           5 .,Kč  (bezpísemného upozornění)

1.upomínka    za 62 dní (písemná)                                  20., Kč

2.upomínka    za 93 dní (písemná)                                  30., Kč

3.upomínka    za 129 dní (písemná)                                50., Kč

4.upomínka    za 153 dní(písemná)                                 60., Kč

ztráta/poškození/čenářského průkazu                              20., Kč

poškození čárkového kódu v knize                                  20., Kč


ztráta knihy                         cena knihy+50-. Kč(manipulační poplatek)

knihovna má právo požadovat  za ztracenou knihu stejný titul

 

ztráta časopisu                   cena čsopisu+25., Kč   

zjišťování neohlášených změn identifikačních údajů(adresa, Op, jméno)

                                              úřední cena + 50., Kč

rezervace titulu (pokud bylo posláno písemné upozornění )  15., Kč

meziknihovní výpůjční služba    cena podle požadavků půjčující knihovny

požívání internetu                               zdarma