TÝNEC NAD SÁZAVOU
Naposledy aktualizováno: 22.7.2019

   Zřizovatelem Městské knihovny Týnec nad Sázavou je město Týnec nad Sázavou, které vydalo zřizovací listinu, vymezující hlavní účel - poskytování veřejných knihovnických služeb občanům všech věkových kategorií a sociálních skupin.

V souladu se zákonem je knihovna zaevidována MK České republiky pod evidenčním číslem 2718/2002

Poskytování služeb uživatelům vymezuje Knihovní řád.  

Knihovní řád (výtah):

Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.

Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.

Jeho ztrátu a poškození je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ( na něj půjčené dokumenty) ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.

Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.

Knihovna je dospupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z přiruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.

Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.

Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.

Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.

Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovují pracovníci knihovny.

Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

Služby knihovny

 • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
 • elektronický on-line katalog pro děti i dospělé podává informace o aktuálním knižním fondu
 • přístup k síti Internet
 • elektronická pošta
 • tisk z internetu kdykoliv k dispozici
 • rezervace požadované literatury
 • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
 • exkurze
 • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže
 • služby v základních knihovnách v rámci regionu
 • další činnost spojená s komplexním zajištěním knihovnicko-informačních služeb

Ceník služeb

Výše čtenářského poplatku/průběžný rok/:

Pro dospělé čtenáře                   90,- Kč

Pro děti,studenty a důchodce     50,- Kč

senioři nad 70 let                        zdarma

jednorázová výpůjčka/ 1 měsíc/  10,- Kč

sezóní čtenáři/6 měsíců/              50,-/30,- Kč

Poplatky za opožděné vrácení

poplatek z prodlení za 31 dní                                           5 .,Kč  (bez písemného upozornění)

1.upomínka    za 62 dní (písemná)                                  20., Kč

2.upomínka    za 93 dní (písemná)                                  30., Kč

3.upomínka    za 129 dní (písemná)                                50., Kč

4.upomínka    za 153 dní(písemná)                                 60., Kč

ztráta/poškození/čtenářského průkazu                             20., Kč

poškození čárkového kódu v knize                                 20., Kč

ztráta knihy                         cena knihy+50-. Kč(manipulační poplatek)

ztráta časopisu                   cena časopisu+25., Kč

zjišťování neohlášených změn identifikačních údajů(adresa, Op, jméno)

                                              úřední cena + 50., Kč

rezervace titulu (pokud bylo posláno písemné upozornění )  15., Kč

meziknihovní výpůjční služba    cena podle požadavků půjčující knihovny

požívání internetu                               zdarma